Privacyverklaring

Privacyverklaring Overcijfers.nl

Dit is de privacyverklaring van Overcijfers.nl. Overcijfers.nl is een handelsnaam van A.M. Reichwein Administratie. Voor vragen kun je mailen naar info@overcijfers.nl. In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) door Overcijfers.nl.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • het vervullen van de overeenkomst met onze klanten voor het voeren van de administratie en het doen van de belastingaangiftes
 • je per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven
 • sales activiteiten uit te voeren
 • contact met je op te nemen indien je het contactformulier hebt ingevuld

We delen alleen gegevens met andere partijen (ontvangers) zoals Belastingdienst, banken en Kamer van Koophandel als we jouw toestemming hiervoor hebben. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens nog meer?

Wij gebruiken jouw gegevens buiten de genoemde doelen ook voor de volgende doeleinden:

 • voor identificatiedoeleinden
 • voor het aanspreken met de juiste titel
 • om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
 • om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • om de mogelijkheid te bieden met het social media account in te loggen op onze website / helpdesk
 • om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
 • om reviews via andere kanalen te tonen
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

We gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • jouw toestemming
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en / of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent
 • de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting
 • de gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven, zoals identificatie. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren. We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wwft.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, als dit tot onze opdracht behoort: We geven de gegevens door aan de volgende partijen, alleen met toestemming van jou:

 • Belastingdienst
 • banken
 • Kamer van Koophandel

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

 • Belastingdienst: als je toestemming hebt gegevens dat wij VIA (Voor Ingevulde Aangifte) en SBA (Service Berichten Aanslag) voor jou mogen ontvangen of als je ons als correspondentieadres hebt opgegeven voor je belastingzaken.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 • voornaam en achternaam
 • adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 • BSN

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • klantgegevens (NAW gegevens, email, telefoonnummer): 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
 • factuurgegevens, administratie, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
 • BSN en belastingaangiften: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
 • accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden): zolang als je het account hebt
 • correspondentie: zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna, of 10 jaar bij onroerend goed
 • reviews: zolang de review relevant is.

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Rechten uit oefenen:

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactpagina of stuur een email naar info@overcijfers.nl. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. De meeste van jouw gegevens vind je terug in je eigen account. Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in jouw account staan, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen. In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Overcijfers.nl; A.M. Reichwein Administratie, Kolk 19, 4241 TH Arkel, info@overcijfers.nl.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.

Afbeelding privacy website overcijfers.nl, administratie kantoor den bosch